چرا نیکوتن پوش را انتخاب کنم؟ ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
خانه > اخبار نیکوتن پوش > چرا نیکوتن پوش را انتخاب کنم؟

اولویت اصلی همکاران ما در واحدهای مختلف طراحی، بافندگی، رنگرزی، چاپ، دوخت و کنتـرل کیفیت، حفظ سلامتی و راحتی با توجه به شـرایط اقلیـمی و آب و هــوایی کشـورمان بوده است. بر این باوریم که مهمترین سرمایه شرکت نیکوتن پوش، اعتمادی است که طی سال های متمادی به این برند ایجاد گردیده، لذا همواره در تلاش هستیم کیفیت محصولات و خدمات نیکوتن پوش درخـور اعتماد شما باشد. با توجه به روند سریع تغییرات بازار، محصولات و نیازهای مشتریان در سال های اخیر، شرکت نیکوتن پوش نیز خود را با این روند تغییــرات هماهنگ نمــوده است؛ از این رو ما وظیفه خود را به مراتب فــراتر از تولیــد محصــولات با کیفیت می دانیم. ما در قـبال مشــتریان موظفیم نیازشان به انـواع پوشــاک زیر و راحـتی را شناسـایی نماییم و به بهتـــرین شـکل ممکن آن را براورده نماییم؛ به طـوری که در وهله اول با اســتفاده از مواد اولیه سـازگار با پوست، ســلامت آنان حفظ گردد و سـپس در طراحی و تولید پوشـاک، نحــوه توزیع، خدمات فروشــگاهی و سـیستم های ارتـباط با مشــتریان به گـونه ای عمـل شـود که ضمن رعایت اســتاندارد های جهـانی تولیــد پوشاک، نهایت رضایت مشتریان جلب گردد.