خبرنامه

دخترانه

سایز کودکان و نوجوانان بر اساس قد آنان تعریف می گردد لذا برای این منظور از نوار کنار عکس اندازه قد را بر اساس سانتیمتر تعیین نمایید تا نتیجه سایز برای شما مشخص گردد.
طول قد
دور سینه